Teknikprogrammet fjärde året T4 Gymnasieingenjör

Om programmet

T4 är ett extra års studier efter Teknikprogrammet. Det leder till att du blir Gymnasieingenjör. Det är ett yrkesförberedande år med kurser som utvecklar dina kunskaper om entreprenörskap och företagande. Du lär dig om hur arbete bedrivs på teknikintensiva arbetsplatser. Allt sker i nära samarbete med bransch och företag.

under ditt år

Utbildningen är såväl teoretisk som praktisk och genomförs både i skolan och på de företag vi samarbetar med. Du får kunskaper om ledarskap, kommunikation, arbetsmiljö, ekonomi och juridik i arbetslivet. Du är ute på företag under två veckor på hösten och tolv veckor på våren. Denna praktik genomförs på ett och samma företag. Den ger dig värdefull erfarenhet och möjlighet till sommarjobb eller fast anställning.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som ska visa att du är förberedd för det yrkesområde du valt. Examensarbetet utförs på ditt praktikföretag och innebär att du formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett arbete.

behörighet till t4

Du kan söka och påbörja din T4-utbildning senast det år då du fyller 22 år. Ansökan är öppen för elever från hela Sverige oavsett vilken gymnasieskola du gått på.

För att bli antagen till T4 krävs att du har en gymnasieexamen från Teknikprogrammet. Dessutom krävs att du gått och fått godkända betyg i vissa kurser:

För Design- och produktutveckling DP krävs kurserna Design 1 och Konstruktion 1.

För Informationsteknik IM krävs kurserna Programmering 1 och Webbutveckling 1.

För Produktionsteknik PT krävs kurserna Mekatronik 1och Produktionskunskap 1.

För Samhällsbyggande SM krävs kurserna Arkitektur – hus och Byggnadsverk.

hur går ansökan till?

Vill du göra en ansökan till T4 på Sven Eriksonsgymnasiet i Borås?

Steg 1 – Begär en sökroll
Maila till Antagningsenheten i Sjuhärad Skriv ditt namn, ditt personnummer och berätta att du vill ha en sökroll för att göra en ansökan till T4. Gör detta snarast så att de hinner ordna en sökroll för dig innan ansökningsperioden går ut.

Steg 2 – Du får information och en sökroll
Gymnasieantagningen skickar din sökroll till dig med information om hur ansökan går till.

Steg 3 – Gör din ansökan i dexter
Ansökningsperioden är 10 januari – 1 februari kl.16:00 2024
Det är också möjligt att lägga in ett val i omvalsperioden 15 april – 15 maj kl.16:00 men vi rekommenderar att göra ansökan i den första perioden.

Steg 4 – Besked om antagning
I juli får du besked om du antagits till T4 och därefter svarar du ja eller nej.

vill du veta mera!

Kontakta gärna vår samordnare Jacob Cavallin för mera information om T4 på Sven Eriksonsgymnasiet.

inriktningar fjärde året t4

design- och produktutveckling

Profilen Design och produktutveckling ger dig kunskaper om Designprocessen, från idé till fär­dig produkt. Du kommer att lära dig att analysera och utveckla produkter och lösningar med fokus på kundens önskemål och behov. I utvecklingsar­betet kommer du även lära dig att ta hänsyn till funktionella, estetiska, ergonomiska, ekonomiska samt ekologiska krav på produkten. Du befinner dig med dina estetiska och tekniska förmågor i kedjan mellan idé och verklighet. Utbildningen ger fördjupade kunskaper inom design, produktion, mjukvaruhantering och prototypframställning.

Behörighetskrav för denna profil:
Gymnasieexamen och godkända betyg i kurserna Design 1 och Konstruktion 1.

exempel på arbetsområden efter t4

Design och produktutveckling, marknadsfö­ring, formgivning, visualisering, animation och 3d-modellering

Inriktningen finns på:

informationsteknik

Profilen Informationsteknik – mjukvarudesign ger dig kunskaper i processen kring mjukva­ruutvecklingens olika delar som t.ex. idé, analys och kravspecifikation till implementering, kva­litetskontroll, dokumentation och distribution. Undervisningen leder till att du utvecklar din förmåga att skapa en mjukvaruprodukt enligt branschpraxis såväl agilt som iterativt med test­baserad metod enligt angivna standarder för kod.

Profilen ger dig möjlighet att lära dig metoder för samarbete med andra deltagare i processen samt att använda verktyg för utveckla mjukvara, pro­grammera, både på webben och som kompilerad kod.

Behörighetskrav för denna profil:
Gymnasieexamen och godkända betyg i kurserna Programmering 1 och Webbutveckling 1.

exempel på arbetsområden efter t4

Systemutvecklare såsom mjukvaruutvecklare och applikationsutvecklare.

Inriktningen finns på:

produktionsteknik

Profilen Produktionsteknik ger dig kunskaper om modern produktionsfilosofi. Här ingår kur­ser som Robotteknik, Programerbara styrsystem, CAD-specialisering, Produktionsfilosofi och Kon­struktion.

Profilen produktionsteknik ska möte arbetslivets behov av kunskaper inom automation, produktion och processteknik. Utbildningen ger fördjupande kunskaper om konstruktion somt produktion på både system och komponentnivå liksom förståel­se av hur komponenterna i ett system samspelar.

Behörighetskrav för denna profil:
Gymnasieexamen och godkända betyg i kurserna Mekatronik 1 och Produktionskunskap 1.

exempel på arbetsområden efter t4

Processteknik, automation och styrning av pro­duktionslinjer

Inriktningen finns på:

samhällsbyggande

Profilen Samhällsbyggande ger dig grundläggande kunskaper inom projektering, produktionsledning och planering för byggproduktion samt kunskaper om miljöcertifiering av byggnader.

Du får också fördjupade kunskaper om kompo­nenter i byggnadsverk och hur dessa sätts sam­man. Här ingår kurser som Miljöcertifierade hus, Planering före byggstart, CAD-specialisering och Grundläggande mätningsteknik.

Profilen samhällsbyggande ska möta arbetslivets behov av kunskaper inom produktionsledning, produktionsplanering och projektering inom bygg och installation. Utbildningen ger fördjupade kun­skaper om olika delar i byggnadsverk, hur de sätts samman och samverkar i tekniska system.

Behörighetkrav för denna profil:

Gymnasieexamen och godkända betyg i kurserna Arkitektur – hus och Byggnadsverk.

exempel på arbetsområden efter t4

Arbetsledning, projektering och teknisk adminis­tration

Inriktningen finns på: