Teknikprogrammet fjärde året T4 Gymnasieingenjör

Om programmet

Den här utbildningen är för dig som går eller gått ut tredje året på Teknikprogrammet, är högst 22 år och vill gå ut i arbetslivet och påbörja din yrkeskarriär efter ett fjärde gymnasieår. Det fjärde året är yrkesförberedande och bygger vidare på de tre högskoleförberedande åren på Teknikprogrammet.

Det finns flera inriktningar och gemensamt för alla är en kurs som utvecklar dina kunskaper om entreprenörskap och företagande samt hur arbetet bedrivs på teknikintensiva arbetsplatser.

under ditt år

Utbildningen är såväl teoretisk som praktisk och genomförs både i skolan och på företagen som vi samarbetar med. Du får också kunskaper om ledarskap, kommunikation, arbetsmiljö, ekonomi och juridik i arbetslivet. Du är ute på företag under två veckor på hösten och tolv veckor på våren. Praktiken utförs på ett och samma företag. Den ger dig värdefull erfarenhet och möjlighet till sommarjobb eller fast anställning.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som ska visa att du är förberedd för det yrkesområde du valt. Examensarbetet utförs ute på ett praktikföretag och innebär att du formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett arbete.

Elever på teknikprogram från hela Sverige är välkomna att söka till det fjärde året hos oss. Här nedan läser du om varje sökbar inriktning för T4 på Sven Eriksonsgymnasiet.

inriktningar fjärde året t4

design- och produktutveckling

Profilen Design och produktutveckling ger dig kunskaper om Designprocessen, från idé till fär­dig produkt. Du kommer att lära dig att analysera och utveckla produkter och lösningar med fokus på kundens önskemål och behov. I utvecklingsar­betet kommer du även lära dig att ta hänsyn till funktionella, estetiska, ergonomiska, ekonomiska samt ekologiska krav på produkten. Du befinner dig med dina estetiska och tekniska förmågor i kedjan mellan idé och verklighet. Utbildningen ger fördjupade kunskaper inom design, produktion, mjukvaruhantering och prototypframställning.

Behörighetskrav för denna profil:
Gymnasieexamen och godkända betyg i kurserna Design 1 och Konstruktion 1.

exempel på arbetsområden efter t4

Design och produktutveckling, marknadsfö­ring, formgivning, visualisering, animation och 3d-modellering

Inriktningen finns på:

informationsteknik

Profilen Informationsteknik – mjukvarudesign ger dig kunskaper i processen kring mjukva­ruutvecklingens olika delar som t.ex. idé, analys och kravspecifikation till implementering, kva­litetskontroll, dokumentation och distribution. Undervisningen leder till att du utvecklar din förmåga att skapa en mjukvaruprodukt enligt branschpraxis såväl agilt som iterativt med test­baserad metod enligt angivna standarder för kod.

Profilen ger dig möjlighet att lära dig metoder för samarbete med andra deltagare i processen samt att använda verktyg för utveckla mjukvara, pro­grammera, både på webben och som kompilerad kod.

Behörighetskrav för denna profil:
Gymnasieexamen och godkända betyg i kurserna Programmering 1 och Dator- och nätverksteknik.

exempel på arbetsområden efter t4

Systemutvecklare såsom mjukvaruutvecklare och applikationsutvecklare.

Inriktningen finns på:

produktionsteknik

Profilen Produktionsteknik ger dig kunskaper om modern produktionsfilosofi. Här ingår kur­ser som Robotteknik, Programerbara styrsystem, CAD-specialisering, Produktionsfilosofi och Kon­struktion.

Profilen produktionsteknik ska möte arbetslivets behov av kunskaper inom automation, produktion och processteknik. Utbildningen ger fördjupande kunskaper om konstruktion somt produktion på både system och komponentnivå liksom förståel­se av hur komponenterna i ett system samspelar.

Behörighetskrav för denna profil:
Gymnasieexamen och godkända betyg i kurserna Mekatronik 1 och Produktionsteknik 1

exempel på arbetsområden efter t4

Processteknik, automation och styrning av pro­duktionslinjer

Inriktningen finns på:

samhällsbyggande

Profilen Samhällsbyggande ger dig grundläggande kunskaper inom projektering, produktionsledning och planering för byggproduktion samt kunskaper om miljöcertifiering av byggnader.

Du får också fördjupade kunskaper om kompo­nenter i byggnadsverk och hur dessa sätts sam­man. Här ingår kurser som Miljöcertifierade hus, Planering före byggstart, CAD-specialisering och Grundläggande mätningsteknik.

Profilen samhällsbyggande ska möta arbetslivets behov av kunskaper inom produktionsledning, produktionsplanering och projektering inom bygg och installation. Utbildningen ger fördjupade kun­skaper om olika delar i byggnadsverk, hur de sätts samman och samverkar i tekniska system.

Behörighetkrav för denna profil:

Gymnasieexamen och godkända betyg i kurserna Arkitektur – hus och Byggnadsverk.

exempel på arbetsområden efter t4

Arbetsledning, projektering och teknisk adminis­tration

Inriktningen finns på: